Skip links

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez

NUMIT Mariusz Słomczyński”, główne miejsce prowadzenia działalności: Skrzydlata 15, 82-300 Elbląg, NIP: 5782733267, z wykorzystaniem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: https://znakowaniereklamowe.pl/.

 1. DEFINICJE
  1. NUMIT – sprzedawca i usługodawca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „NUMIT Mariusz Słomczyński”, główne miejsce prowadzenia działalności: Skrzydlata 15, 82-300 Elbląg, NIP: 5782733267;
  2. Dostawa – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez NUMIT, za pośrednictwem Dostawcy;
  3. Dostawca – Poczta Polska S.A. lub wybrana firma kurierska;
  4. Klient – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego;
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, uruchomiona na rzecz Klienta przez NUMIT po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, polegająca na udostępnieniu Klientowi dodatkowych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego, takich jak np. zapisywanie danych adresowych lub historia Zamówień. Zależnie od wyboru Klienta, Konto Klienta prowadzone jest przez NUMIT pod unikalną nazwą (login) lub pod adresem e-mail Klienta;
  7. Newsletter – usługa, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od NUMIT cyklicznych informacji w szczególności o Towarach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta;
  8. Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://znakowaniereklamowe.pl/polityka-prywatnosci/, określająca zakres oraz sposób gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu;
  9. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasad świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez NUMIT za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów;
  10. Sklep Internetowy – prowadzony przez NUMIT sklep internetowy dostępny pod adresem https://znakowaniereklamowe.pl/.
  11. Towar – produkt sprzedawany przez NUMIT za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a NUMIT;
  13. Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. NUMIT świadczy usługi na rzecz Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. NUMIT świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
   1. prowadzenia Konta Klienta;
   2. umożliwienia dokonywania przez Klienta Zamówienia, skutkującego zawarciem Umowy Sprzedaży;
   3. udostępniania Klientom informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez NUMIT (Newsletter).
  3. NUMIT zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Sklepu Internetowego, mogących czasowo utrudniać lub uniemożliwiać Klientom korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 1. REJESTRACJA KONTA KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W celu utworzenia Konta Klient musi dokonać nieodpłatnej rejestracji.
  2. Posiadanie Konta Klienta jest konieczne do dokonania Zamówienia.
  3. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez NUMIT w Sklepie Internetowym i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala hasło dostępu.
  4. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:
   1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne;
   2. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;
   3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
   4. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i założenia Konta Klienta;
   5. poprzez rejestrację Klient zawiera z NUMIT umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez NUMIT Konta Klienta w Sklepie Internetowym, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji przez NUMIT Konta Klienta. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas rejestracji.
  6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła do Konta Klienta. W zakresie dopuszczonym przez prawo NUMIT nie odpowiada za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.
  7. Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta może samodzielnie je usunąć lub zgłosić takie żądanie NUMIT na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@znakowaniereklamowe.pl, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez NUMIT, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
  8. NUMIT jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę NUMIT lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Sklepu Internetowego lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. NUMIT zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 1. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
  1. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego stanowią ofertę NUMIT.
  2. Klient może składać Zamówienie w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
  3. Klient przed złożeniem Zamówienia jest obowiązany do zaakceptowania wizualizacji oraz przesłania do NUMIT projektu w formie PDF, CDR X6 lub AI, na adres e-mail: info@znakowaniereklamowe.pl.
  4. Klient, po spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 4.3. powyżej, składa Zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany w Sklepie Internetowym oraz polecenie „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do NUMIT klikając w pole „ZAMAWIAM I PŁACĘ” w formularzu zamówienia. W tym też momencie zawarta zostaje Umowa Sprzedaży.
  5. Przed wysyłką zamówienia do NUMIT podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją Zamówienia. Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient nieposiadający Konta Klienta uzupełnia w formularzu zamówienia swoje dane osobowe, konieczne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W obu przypadkach podanie błędnych lub nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.
  6. Po złożeniu Zamówienia NUMIT przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia.
  7. Klient ponosi względem NUMIT pełną odpowiedzialność za zawartość materiałów związanych z realizacją Dostawy, o ile ich dostarczenie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy Sprzedaży przez NUMIT (w szczególności projekty, o których mowa w art. 4.3. powyżej). Klient oświadcza, że wykorzystanie dostarczonych przez niego materiałów nie naruszy praw autorskich osób trzecich. Klient ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za to, że materiały dostarczane NUMIT, będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz za to, że nie naruszają one chronionych prawem interesów osób trzecich. Klient każdorazowo udziela NUMIT, bez dodatkowego wynagrodzenia, upoważnienia lub/i licencji do korzystania z wyżej wymienionych materiałów, wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy Sprzedaży.
 1. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
  1. W Sklepie Internetowym Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   1. gotówka za pobraniem (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez NUMIT potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
   2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez NUMIT potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez NUMIT informacji z systemu o dokonaniu płatności przez Klienta);
   3. tradycyjny przelew bankowy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez NUMIT potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz zaksięgowaniu płatności Klienta).
  2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  3. Czas realizacji Zamówienia jest oznaczony i wynosi do 5 dni roboczych.
  4. Czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć z powodu materiałów lub braku Towaru w chwili składania Zamówienia i konieczności jego sprowadzenia.
  5. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w siedzibie NUMIT, po uprzednim umówieniu terminu odbioru za pośrednictwem info@znakowaniereklamowe.pl.
  6. Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część Zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za Zamówienie, uwzględniający sposób Dostawy.
  7. Cena Towarów jest wiążąca w chwili dokonania przez Klienta Zamówienia. NUMIT zastrzega sobie prawo zmiany wysokości ceny oraz ewentualnych opłat dodatkowych, przy czym zmiany te nie dotyczą Zamówień już złożonych i opłaconych.
  8. NUMIT zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:
   1. odmowy akceptacji płatności zleconej przez Klienta przez systemy weryfikujące, bank lub operatora płatności;
   2. gdy podana cena Towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
  9. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  10. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego niezgodności z Zamówieniem należy w obecności pracownika Dostawcy sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany Towar należy zwrócić pracownikowi Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym Regulaminie.
  11. NUMIT dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary oraz ewentualny koszt Dostawy.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.134) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy.
  2. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument składa NUMIT oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane:
   1. pisemnie na adres NUMIT, ul. Skrzydlata 15, 82-300 Elbląg;
   2. e-mailem na adres: biuro@znakowaniereklamowe.pl
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Konsumenta na formularzu udostępnionym przez NUMIT, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  6. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą. NUMIT zwraca Klientowi koszt całej zapłaconej kwoty, w tym koszt wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
  7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru, NUMIT nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić Towar NUMIT lub przekazać go osobie upoważnionej przez NUMIT do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach opisanych w przepisach art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
  10. W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  11. NUMIT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. NUMIT jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
  2. Klient składa NUMIT reklamację:
   1. pisemnie na adres NUMIT, ul. Skrzydlata 15, 82-300 Elbląg ;
   2. e-mailem na adres: biuro@znakowaniereklamowe.pl
  3. Klient, składając reklamację, może skorzystać z formularza udostępnionego przez NUMIT stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  4. Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres NUMIT: ul. Skrzydlata 15, 82-300 Elbląg
  5. NUMIT w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ – PLATFORMA ODR
  1. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
   3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
  3. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
  4. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
  5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. NUMIT wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. NUMIT przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do NUMIT.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami NUMIT ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez NUMIT Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. NUMIT w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność NUMIT z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność NUMIT w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. NUMIT ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy NUMIT, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NUMIT.
 1. NEWSLETTER
  1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas rejestracji Konta Klienta lub składania Zamówienia aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez NUMIT w Sklepie Internetowym oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza. Klient może zamówić usługę Newsletter również po rejestracji Konta Klienta – w ustawieniach Konta Klienta.
  2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a wypisując się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@znakowaniereklamowe.pl , lub poprzez odznaczenie opcji subskrypcji Newsletter’a w ustawieniach Konta Klienta.
 1. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowychKlientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest NUMIT.
  2. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów, zbieranych i przetwarzanych w związku z rejestracją Konta Klienta w Sklepie Internetowym i korzystaniem z usług świadczonych przez NUMIT w ramach Sklepu Internetowego, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://znakowaniereklamowe.pl/polityka-prywatnosci/
 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
  1. NUMIT zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Sklepie Internetowym są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
  2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie przez Klientów w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w ust. 11.1. powyżej.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
  4. NUMIT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z tym zastrzeżeniem, iż do Zamówienia dokonanego przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonania Zamówienia.
  5. NUMIT powiadomi Klienta o każdej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Klienci będą zobowiązani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 września 2020 r.

Załącznik nr 1FORMULARZ ODSTĄPIENIA

Załącznik nr 2FORMULARZ REKLAMACYJNY